O spoločnosti myLife

Transparentnosť – inovatívnosť – dlhodobosť

…Stabilná nemecká životná poisťovňa

Poisťovňa myLife je nemeckou životnou poisťovňou so sídlom v Göttingene. Výkon jej činnosti podlieha dohľadu Federálneho úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin).

Jej portfólio tvoria všetky druhy životného poistenia, vrátane tradičného a investičného životného poistenia, poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti a rizikového životného poistenia. Celkový príjem z poistného sa v roku 2018 medziročne zvýšil o 21,2 % a dosiahol tak 146 miliónov EUR.

Firemnými hodnotami spoločnosti sú „transparentnosť“, „inovatívnosť“ a „dlhodobosť“, ktorými vytvára nielen osobitú firemnú kultúru pre svojich zamestnancov, ale aj skutočné výhody pre svojich klientov. To je jedným z dôvodov, prečo myLife opakovane získala prestížne ocenenie AMC-Award „Udržateľná orientácia na zákazníka v poisťovníctve“ a bola tiež vyhlásená víťazom German Brand Award.

Poisťovňa myLife je finančne stabilizovanou spoločnosťou, ktorá trvalo presahuje minimálne požiadavky na solventnosť kladené na životné poisťovne.

Ďalšie informácie o poisťovni myLife, rovnako ako jej ročnú správu, nájdete na: https://www.mylife-leben.de/das-ist-mylife/.

Transparentne, priekopnícky a dlhodobo smerom k udržateľnosti

Povinne zverejňované informácie podľa nariadenia EÚ 2019/2088 o zverejňovanie informácií súvisiacich s udržateľnosťou v odvetví finančných služieb

Dnešná spoločnosť aj globálna ekonomika stoja pred veľkou výzvou v podobe využívania prírodných zdrojov spôsobom, ktorý nebude spôsobovať trvalé škody, aby boli tieto zdroje zachované aj pre budúce generácie. Aj životné poisťovne môžu významným spôsobom prispieť k naplneniu tohto cieľa využitím svojich znalostí, schopnosti uvažovať v dlhodobej perspektíve a analýzou rizík cieleným spôsobom.

V tomto kontexte, udržateľnosť zahŕňa nasledujúce tri podoblasti, ktoré sa skrývajú pod anglickou skratkou „ESG“:

  • „E“ ako Environmental (environmentálny)
  • „S“ ako Social (spoločenský)
  • „G“ ako corporate Governance (správa a vedenie podniku)

V myLife chápeme pojem udržateľnosti ešte širšie. Pre nás udržateľnosť znamená aj to, že zákazníci majú s našimi produktami príležitosť získať návratnosť a výkonnosť svojich investícií pri dožití. Týmto spôsobom pomáhame spoločnosti zabezpečiť jednotlivcov v dôchodkovom veku a vytvoriť ich aktíva.

Udržateľnosť je tak súčasťou toho, kým sme.