Spájame sily na našej spoločnej ceste

Oznámenie o prevode poistného kmeňa

Radi by sme Vás informovali, že poisťovňa Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, ktorej klientom ste boli až doteraz, predala kmeň poistných zmlúv životného poistenia v Slovenskej a Českej republike poisťovni myLife Lebensversicherung AG.

Dňa 30.12.2019 sa, so súhlasom nemeckého Federálneho úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin), stala poisťovňa myLife novým poisťovateľom týchto poistných zmlúv.

Celkový servis a správu poistných zmlúv bude pre poisťovňu myLife Lebensversicherung AG v Slovenskej republike zabezpečovať poisťovňa Youplus Insurance International AG.

Otázky a odpovede

Kto je novým poisťovateľom?

Nový poisťovateľ je nemecká poisťovňa myLife Lebensversicherung AG, so sídlom Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttingen, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedeným na okresnom súde v Göttingene pod číslom HRB 200265, St. Nr. 20/200/30092.

Poisťovňa myLife je nemeckou životnou poisťovňou so sídlom v Göttingene. Výkon jej činnosti podlieha dohľadu Federálneho úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin).

Jej portfólio tvoria všetky druhy životného poistenia, vrátane tradičného a investičného životného poistenia, poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti a rizikového životného poistenia. Celkový príjem z poistného sa v roku 2018 medziročne zvýšil o 21,2% a dosiahol tak 146 miliónov EUR.

Firemnými hodnotami spoločnosti sú „transparentnosť“, „priekopníctvo“ a „dlhodobosť“, ktorými vytvára nielen špeciálnu pracovnú kultúru pre svojich zamestnancov, ale taktiež skutočné výhody pre zákazníka. To je jeden z dôvodov, prečo myLife opakovane získala prestížnu cenu AMC-Award „Udržateľná orientácia na zákazníka v poisťovníctve“ a bola tiež vyhlásená ako víťaz German Brand Award.

Poisťovňa myLife je finančne stabilnou spoločnosťou, ktorá trvale presahuje minimálne požiadavky na solventnosť kladené na životné poisťovne.

Ďalšie informácie o poisťovni myLife, rovnako ako jej výročnú správu, nájdete na: https://www.mylife-leben.de/ueber-uns/

 

Má poisťovňa myLife pobočku na území Slovenskej republiky?

Poisťovňa myLife nemá na území Slovenskej republiky pobočku, ale bude tu vykonávať svoju činnosť na základe slobody poskytovania služieb na vnútornom trhu v rámci Európskej únie.

Za účelom zaistenia lokálnej správy poistných zmlúv, likvidácie poistných udalostí a vybavovania ostatných nárokov vyplývajúcich z poistenia, uzatvorila poisťovňa myLife zmluvu o outsorcingu s lichtenštajnskou poisťovňou Youplus Insurance International Aktiengesellschaft, ktorá na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom svojej pobočky IČO: 52 241 289, so sídlom na námestí SNP 474/15, 811 06 Bratislava.

Poisťovňa YOUPLUS aj myLife patria do rovnakej finančnej skupiny SWISS INSUREVOLUTION PARTNERS. Viac o poisťovni YOUPLUS sa dozviete na www.youplus.sk . Viac o finančnej skupine sa dozviete na www.insurevolution.ch/en/.

Akých poistných zmlúv sa prevod poistného kmeňa týka?

Prevod poistného kmeňa sa týka všetkých poistných zmlúv, uzatvorených poisťovňou Basler Lebenversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočkou pre Slovenskú republiku a to aj ukončených, aj neukončených. Všetky tieto poistné zmluvy spolu s ich právami a povinnosťami prechádzajú na poisťovňu myLife dňa 30.12.2019.

Akých produktov sa prevod poistného kmeňa týka?

Prevod poistného kmeňa sa týka všetkých produktov, dojednávaných poisťovňou Basler Lebenversicherungs-Aktiengesellschaft, teda týchto taríf a produktov:

Tarifa:                Názov produktu

FLS05        EuroInvestRing
FLS07        EuroInvestRing
FLS07        Detský InvestRing
FLS11        InvestRingOptimal
FLS11        InvestRingOptimal junior
FLS13        OptimalInvest
FLS13        OptimalInvestjunior
FLS13        EasyInvest
FLS15        OptimalInvest
FLS15        OptimalInvest junior
FLS17        OptimalInvest
FLS17        OptimalInvestjunior

Čo sa stane s mojou zmluvou?

Poistná zmluva, ktorú ste uzatvorili s poisťovňou Basler, zostáva v platnosti a nie je potrebné, aby ste s prevodom uskutočnili akékoľvek kroky.

Od 30.12.2019 sú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce prevedené na poisťovňu myLife Lebensversicherung AG a tá sa tak stala novým poistiteľom. Poistné krytie bude naďalej poskytované v takom rozsahu, v akom bolo dojednané vo Vašej zmluve a zostávajú zachované aj všetky ostatné vlastnosti Vašej poistnej zmluvy.

Finančné prostriedky, ktoré boli prostredníctvom Vašej poistnej zmluvy investované, budú prevedené spolu s Vašou poistnou zmluvou a Vaše platby poistného budú investované rovnako ako doteraz.

Zmení sa cena poistenia?

Výška poistného, platobné údaje aj spôsob platenia ostávajú bez zmeny.

Čo sa stane s nárokmi z poistenia?

Ak máte nevybavené nároky z poistenia, vrátane poistných udalostí, ktoré ste ešte neoznámili, môžete si ich nárokovať v poisťovni myLife. Tá zaistí tiež vybavenie už uplatnených nárokov a nahlásených poistných udalostí, vybavovanie neodpovedaných sťažností, neukončených súdnych alebo iných sporov plynúcich z poistných zmlúv, ktoré sú predmetom prevodu a všetkých ostatných záležitostí.

Ako môžete kontaktovať poisťovňu myLife?

Správu poistných zmlúv a vybavovanie nárokov z poistenia bude pre poisťovňu myLife Lebensversicherung AG na území Slovenskej republiky zaisťovať poisťovňa Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 52 241 289, so sídlom na námestí SNP 474/15, 811 06 Bratislava. Poisťovňu myLife tak môžete vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Vášho poistenia kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Ako postupovať, pokiaľ potrebujem nahlásiť poistnú udalosť alebo vykonať zmenu poistnej zmluvy?

Pre nahlásenie poistnej udalosti, zmenu Vašich osobných údajov alebo žiadosť o zmenu poistnej zmluvy môžete využiť formuláre zverejnené na tejto webovej stránke. Pokiaľ žiadny z nich nezodpovedá Vašim potrebám, kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

Môžete sa taktiež aj naďalej obracať na Vášho finančného poradcu zo spoločnosti OVB. Pokiaľ svojho poradcu v tejto spoločnosti nemáte, kontaktujte nás a my Vám zaistíme kvalitné poradenstvo v potrebnom rozsahu.

Ako si môžem sťažovať?

Pokiaľ nebudete s našimi službami spokojní, môžete podať písomnú sťažnosť na našu kontaktnú adresu, alebo na náš email. Vašu sťažnosť sa budeme snažiť vybaviť do 30 dní. O jej vybavení Vás budeme informovať.

V prípade sporu z poistnej zmluvy životného poistenia medzi spotrebiteľom a poistiteľom, prípadne poisťovacím sprostredkovateľom, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie a to buď:

  • subjektami alternatívneho riešenia sporov
  • spotrebiteľské rozhodcovské konanie
  • mediácia.

K riešeniu sporu sa môžete obrátiť aj na obecné súdy.

Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi?

Vzhľadom k prevodu poistného kmeňa došlo i k zmene prevádzkovateľa Vašich osobných údajov, ktorými je odo dňa prevodu poisťovňa myLife. Pre informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, prosím, kliknite tu.

Čo v prípade, pokiaľ mám ďalšie otázky?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť, či už telefonicky na čísle +421 908 11 88 11 alebo prostredníctvom e-mailu info@mylife-leben.sk, radi Vám pomôžeme.

Kontaktovať nás môžete tiež písomne na kontaktnej adrese tímu klientského servisu myLife v Slovenskej republike:

myLife Lebensversicherung AG,
Nivy Tower
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

 

Ďakujem Vám za dôveru,

Váš tím klientského servisu na Slovensku.

myLife Lebensversicherung AG (Slovakia)

Novinky

Novinky najdete v priložených súboroch.