Informácie o spracúvaní osobných údajov

Obchodné vzťahy sú otázkou dôvery. Pre spoločnosť myLife Lebensversicherung AG je ochrana osobných údajov našich klientov a partnerov v súlade so zákonom veľmi dôležitá.

Spoločnosť myLife Lebensversicherung AG preto prijala technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred manipuláciou, stratou, prístupom neoprávnených osôb a ďalšími rizikami.

V nasledujúcom texte nájdete všeobecné zásady spracúvania a vaše práva.

1. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?

myLife Lebensversicherung AG
Herzberger Landstr. 25
37085 Göttingen
Telefón: 0551 9976 0
Fax: 0551 9976 777
E-mail: info@mylife-leben.de
Internet: www.mylife-leben.de

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať telefonicky, poštou (list je nutné adresovať zodpovednej osobe) alebo e-mailom na adrese datenschutzbeauftragter@mylife-leben.de.

2. Na aké účely sú vaše údaje spracúvané a na akom právnom základe?

Spoločnosť myLife Lebensversicherung AG spracúva vaše osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením EU o ochrane osobných údajov (GDPR), spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG) a všetkými ďalšími platnými predpismi.

Na webových stránkach spoločnosti myLife Lebensversicherung AG sa môžete pohybovať anonymne. Miesta, kde sa získavajú osobné údaje, sú jasne označené. Vy rozhodujete o tom, ktoré osobné údaje dostaneme. Zamestnanci spoločnosti myLife Lebensversicherung AG sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Bezpečnostné systémy na serveroch spoločnosti myLife Lebensversicherung AG sú najmodernejšie a sú na tejto úrovni udržiavané. Okrem toho sa spoločnosť myLife Lebensversicherung AG zaviazala dodržiavať “Kódex správania pre zaobchádzanie s osobnými údajmi v nemeckom poisťovníctve“ (Kódex správania pre ochranu údajov), ktorý dopĺňa vyššie uvedené zákony pre poisťovníctvo. Môžete si ich prehliadnuť tu: Kódex správania, Ochrana údajov.

Pred uzatvorením poistnej zmluvy od vás vyžadujeme osobné údaje, aby sme mohli posúdiť riziko, ktoré má byť poistené. Pokiaľ je uzatvorená poistná zmluva, spracúvame tieto údaje tiež za účelom realizácie zmluvného vzťahu, napríklad pre poistnú zmluvu. Informácie o poistnej udalosti potrebujeme napríklad k tomu, aby sme mohli overiť, či nastala poistná udalosť.

Bez spracúvania vašich údajov nie je možné uzatvorenie alebo realizácia poistnej zmluvy.

V prípade potreby a vášho súhlasu sú získavané nasledujúce údaje:

 • osobné údaje, ako je meno, titul, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa, povolanie, štátna príslušnosť, identifikačné údaje, dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, bankové spojenie, zmluvné údaje,
 • dotknutá osoba i údaje, biometrické údaje.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR). Podľa tohto nariadenia je spracúvanie osobných údajov povolené iba so súhlasom dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Pokiaľ sú na tento účel vyžadované zvláštne kategórie osobných údajov, ako sú vyššie uvedené údaje týkajúce sa zdravia v súvislosti s pracovnou neschopnosťou alebo poistnou zmluvou na termínované životné poistenie, vopred získavame váš výslovný súhlas v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) v spojení s čl. 7 GDPR. Spracúvanie je rovnako povolené, pokiaľ je nevyhnutné na rozsah pre jeden z nasledujúcich účelov na:

 • plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR),
 • splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti myLife Lebensversicherung AG (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR),
 • ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR),
 • plnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo ktorá bola spoločnosti myLife Lebensversicherung AG zverená verejnou správou (čl. 6 ods. 1 písm. e GDPR),
 • ochranu oprávneného záujmu spoločnosti myLife Lebensversicherung AG alebo tretej strany, pokiaľ neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby na ochranu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Pokiaľ by sme chceli spracúvať vaše osobné údaje na iný ako vyššie uvedený účel, budeme vás o tom vopred informovať v rámci zákonných ustanovení.

3. Kto prijíma vaše údaje? (Kategórie príjemcov osobných údajov)

Pokiaľ vaše údaje posielame príjemcom mimo našej spoločnosti, deje sa tak výhradne za účelom plnenia našich zmluvných povinností v rámci nášho obchodného účelu, na základe zákonných ustanovení alebo výslovne na základe vášho udeleného súhlasu.

Za účelom plnenia služieb, spracúvania žiadostí o poistenie, správy poistných zmlúv, spracúvania poistného kmeňa, spracúvania prípadov poistných udalostí, spracúvania sťažností a obchodného účelu môžeme posielať vaše údaje nasledujúcim dotknutým osobám:

 • sprostredkovatelia poistenia (napr. poisťovací makléri, finanční poradcovia),
 • poskytovatelia služieb pre sprostredkovateľa poistenia (broker pooly, platformy pre poradcov),
 • technickí a iní poskytovatelia služieb pracujúci pre sprostredkovateľa alebo pre nás,
 • poskytovatelia softwaru pracujúci pre sprostredkovateľa alebo pre nás,
 • právnici, daňoví poradcovia, audítori, lekári, odhadcovia, zaisťovatelia,
 • rozhodujúce orgány (napr. Spolkový úrad pre finančný dohľad (BaFin), Versicherungsombudsmann).

Údaje o zaistiteľovi

Riziká, ktoré sme prevzali, poisťujeme u zaisťovateľa SCOR SE, Goebenstraße 1, 50672 Kolín nad Rýnom. Za týmto účelom môže byť nevyhnutné poslať zaistiteľovi vašu zmluvu a prípadne údaje o poistnom plnení a poistných udalostiach, aby si mohol vytvoriť vlastnú predstavu o riziku alebo poistnej udalosti. Ďalej je možné, že zaistiteľ podporí našu spoločnosť vďaka svojim špeciálnym odborným znalostiam v oblasti hodnotenia rizík alebo prínosov a tiež v oblasti hodnotenia postupov. Vaše údaje posielame zaisťovateľovi iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre posúdenie vašej žiadosti alebo plnenia našej poistnej zmluvy s vami, alebo v rozsahu nevyhnutnom na ochranu našich oprávnených záujmov.

Ďalší príjemcovia

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje poslať ďalším príjemcom, ako sú orgány na plnenie zákonných oznamovacích povinností (napríklad správa sociálneho zabezpečenia, finančné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní).

4. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

Naše webové stránky obsahujú kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na elektronickú komunikáciu. Údaje, ktoré vyplníte do vášho oznámenia nám budú odovzdané a následne uložené. Ide o tieto údaje:

 • osobné údaje, ako je meno, titul, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa a dôvod vašej správy.

Po spracúvaní údajov pri vybavovaní vašich oznámení získavame váš súhlas a odkazujeme na tieto zásady ochrany osobných údajov. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy.

V tejto súvislosti vaše údaje v žiadnom prípade neposielame tretím stranám. Údaje sa používajú výhradne pre spracúvanie konverzácie s vami. Právnym základom pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

E-maily vytvorené na webových stránkach spoločnosti myLife Lebensversicherung AG sú prenášané nešifrované, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Pokiaľ majú byť správy prenášané v zašifrovanej podobe, musí to byť individuálne dohodnuté so spoločnosťou myLife Lebensversicherung AG. V takom prípade sa obráťte na kontaktnú osobu kvôli otázke ochrany údajov. Správu je možné odoslať na adresu datenschutzbeauftragter@mylife-leben.de.

5. Prihlasovanie

Na našich webových stránkach máte možnosť prihlásiť sa do služby myInfoPoint ako užívateľ. Predpokladom je existencia poistnej zmluvy. Prihlasovacie údaje si definujete sami. Pokiaľ zadáte prihlasovacie údaje do príslušného vyplňovacieho poľa, budú nám tieto údaje poslané a uložené.

Ďalej sa uchováva vaša IP adresa a dátum a čas vašej registrácie alebo prihlásenia. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je preto čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Pokiaľ ide o uchovávanie IP adresy, právnym základom je rovnako čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Údaje nie sú posielané tretím osobám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť zverejniť ich.  

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov slúži prevádzkovateľovi na to, aby mohla dotknutá osoba ponúknuť obsah alebo služby, ktoré je možné z povahy veci ponúknuť iba registrovaným užívateľom.

Ďalšie údaje sú uchovávané za účelom prevencie alebo odhalenia zneužitia webových stránok a zaistenia bezpečnosti nášho systému.

Ako registrovaný užívateľ máte možnosť kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich nechať úplne vymazať. Na to môžete využiť funkcie obsiahnuté vo vašom účte alebo nás písomne alebo e-mailom informovať o svojom prianí ich zmeniť alebo vymazať. Pokiaľ ide o vaše individuálne práva, prečítajte si časť “Aké máte práva na ochranu údajov?“.

6. Štatistické hodnotenie

V rámci hodnotenia a neustáleho zlepšovania webových stránok spoločnosti myLife Lebensversicherung AG získavame štatistické informácie. Napríklad ide o počet návštevníkov, počet zobrazovania stránok, miesta, odkiaľ návštevníci pochádzajú, typ prehliadača, dátum a čas prístupu a podobné údaje. Tieto informácie nemajú žiadny osobný odkaz. Tieto údaje sú následne uchované a spracúvané na serveroch spoločnosti myLife Lebensversicherung AG v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Neposielajú sa tretím stranám, a to ani čiastočne.

7. Používanie služby Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc („Google“). Služba Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uchované spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať za účelom vyhodnocovania vášho používania webových stránok, zostavovania správ o aktivite na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach. Spoločnosť Google môže tieto informácie poslať tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo pokiaľ tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súboru cookie môžete odmietnuť výberom príslušného nastavenia vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s tým, aby spoločnosť Google spracúvala vaše údaje vyššie uvedeným spôsobom a pre vyššie uvedené účely.

8. Google reCaptcha

Kvôli určeniu, či určitý údaj v našom kontaktnom (vyplňovacom) formulári alebo formulári pre zasielanie noviniek zadáva človek alebo počítač, používame službu reCaptcha spoločnosti Google. Spoločnosť Google používa nasledujúce údaje na overenie, či ste človek alebo počítač: IP adresa použitého koncového zariadenia, webová stránka, ktorú u nás navštívite a na ktorej je captcha vložená, dátum a doba trvania návštevy, rozpoznávacie údaje použitého prehliadača a typu operačného systému, účet Google, pokiaľ ste prihlásený k službe Google, pohyby myši v oblastiach reCaptcha a úlohy, ktoré vyžadujú identifikáciu obrázkov. Právnym základom pre popísané spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracúvanie údajov je v našom oprávnenom záujme, aby sme zaistili bezpečnosť našich webových stránok a chránili sa pred automatizovanými vstupmi (útokmi).

9. Ďalšie odkazy

Na našej domovskej stránke nájdete okrem iného odkaz na Facebook. Ten vás iba presmeruje na našu stránku na Facebooku bez uloženia akýchkoľvek údajov. Nejde o zásuvný modul.

10. Doba uchovávania dát

Ako dlho budú vaše údaje uchovávané? V nevyhnutnom rozsahu spracúvame a uchovávame vaše osobné údaje po dobu trvania obchodného vzťahu. Je potrebné informovať, že náš obchodný vzťah môže trvať roky. Okrem toho sa na nás vzťahujú rôzne povinnosti týkajúce sa uchovávania a archivácie, ktoré vyplývajú okrem iného z nemeckého obchodného zákonníka, nemeckého daňového zákonníka, nemeckého zákona o poistnej zmluve, nemeckého zákona o dohľade nad poisťovníctvom a nemeckého zákona o praní špinavých peňazí. Doby stanovené na uchovávanie alebo archiváciu sú dvoj až desaťročné. Napokon sa doba uchovania posudzuje tiež podľa zákonných premlčacích dôb, ktoré môžu byť až tridsaťročné, napríklad podľa § 95 a nasl. nemeckého občianskeho zákonníka, pričom všeobecná premlčacia doba je trojročná.

11. Aké máte práva (informácie, oprava a právo na vymazanie osobných údajov)?

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje, máte ako dotknutá osoba v zmysle GDPR nasledujúce práva:

a. Právo na poskytovanie informácii

Môžete si od nás vyžiadať nasledujúce informácie:

 • účely, na ktoré sú osobné údaje spracúvané,
 • kategórie spracúvaných osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým bolo alebo budú sprístupnené osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,
 • plánovanú dobu uchovávania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo, pokiaľ o tom nie je možné poskytnúť konkrétnu informáciu, kritéria na stanovenie doby uchovávania,
 • existenciu práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, práva na obmedzenie spracúvania zo strany prevádzkovateľa alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • existenciu práva na odvolanie k dozornému úradu,
 • akékoľvek dostupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané od dotknutých osôb,
 • existenciu automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a minimálne v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania na dotknuté osoby. Máte právo požiadať o informácie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, posielané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V tejto súvislosti môžete požiadať o informácie o vhodných zárukách podľa článku GDPR v súvislosti s posielaním.

b. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie, pokiaľ sú osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, nesprávne alebo neúplné. Sme povinní urobiť bezodkladne opravu.

c. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, podľa nasledujúcich podmienok:

 • správnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, spochybňujete počas doby, ktorá nám umožňuje overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie používania osobných údajov,
 • osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nie je jasné, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, obmedzené, môžu byť tieto údaje – okrem ich uchovania – spracúvané len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Pokiaľ sme obmedzili spracúvanie v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, budeme vás o tom informovať pred zrušením obmedzenia.

d. Právo na vymazanie

Môžete požadovať, aby sme bezodkladne vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Tieto údaje sme povinní bezodkladne vymazať, pokiaľ nastane jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získavané alebo inak spracúvané.
 • odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracúvanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žiadny iný právny základ na spracúvanie.
 • budete namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie alebo budete namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 GDPR.
 • osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sme spracúvali nezákonne,
 • vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je nevyhnutné na splnenie právnych povinností podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú.
 • osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti v súlade s čl. 8 ods. 1 GDPR.

Pokiaľ sme predmetné osobné údaje zverejnili a sme povinní ich vymazať v súlade s vyššie uvedenými zásadami, sme taktiež povinní informovať ostatných prevádzkovateľov údajov o tom, že ste ako dotknutá osoba požiadali o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo ich kópie.

Prijmeme vhodné opatrenia, vrátane technických opatrení, s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie, aby sme túto povinnosť splnili, pokiaľ spracúvanie nie je naďalej nevyhnutné zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov oprávnených záujmov.

e. Právo na informácie

Pokiaľ ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, sme povinní informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprístupnené, o tejto oprave alebo vymazaniu údajov alebo obmedzeniu spracúvania, pokiaľ sa to nestane nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Máte právo byť zo strany týchto príjemcov informovaní.

f. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo poslať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, bez toho, aby prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, pokiaľ je spracúvanie založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými postupmi.

Pri uplatňovaní tohto práva máte rovnako právo na to, aby osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli poslané priamo od jedného prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné a pokiaľ to nemá nepriaznivý vplyv na slobody a práva iných osôb.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverené prevádzkovateľovi.

12. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré sa vykoná na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Spoločnosť myLife Lebensversicherung AG nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, na účely priameho marketingu, máte právo proti tomu kedykoľvek namietať, to platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s priamym marketingom.

Pokiaľ budete namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, spoločnosť myLife Lebensversicherung AG už nebude osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, na tieto účely spracúvať.

13. Právo odvolať vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane osobných údajov

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania. Odvolanie pošlete na adresu uvedenú v bode 1.

14. Ako sa môžete sťažovať?

Na vašej spokojnosti nám záleží. Pokiaľ ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojní s nami, našimi službami alebo poistnou zmluvou, dajte nám, prosím, vedieť. V súvislosti s ochranou údajov sa môžete so svojou sťažnosťou obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov uvedenú v bode 1 alebo na príslušný úrad na ochranu osobných údajov.

Sťažovať sa môžete aj u iných orgánov. Ďalšie informácie o postupe podávania sťažností nájdete tu  v „Informačnom liste o postupe pri podávaní sťažností“.