Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prostredníctvom tohto dokumentu Vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov poisťovňou myLife Lebensversicherung AG, Göttingen a Vašich právach, ktoré Vám priznávajú platné zákony, týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

myLife Lebensversicherung AG
Herzberger Landstr. 25
37085 Göttingen
Nemecká spolková republika
E-Mail: info@mylife-leben.sk
Web: www.mylife-leben.sk

Našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať písomne na poštovej adrese uvedenej vyššie s doplnením informácie o zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov ako adresátovi zásielky („Datenschutzbeauftragter“) alebo e-mailom na e-mailovej adrese: datenschutzbeauftragter@mylife-leben.de

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so Všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov (GDPR), Spolkovým zákonom na ochranu osobných údajov (BDSG), príslušnými ustanoveniami Zákona o poistnej zmluve (VVG) a ďalšími príslušnými zákonmi. Nad ich rámec sa naša spoločnosť zaviazala k dodržiavaniu „Pravidiel správania sa pri nakladaní s osobnými údajmi v nemeckom poisťovacom sektore“, ktoré vyššie uvedené pravidlá konkretizujú na účely poisťovacieho priemyslu. Pravidlá je možné nájsť na https://www.mylife-leben.de/linkliste.

Pokiaľ nás žiadate o uzatvorenie poistnej zmluvy, potrebujeme Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete, za účelom uzatvorenia poistnej zmluvy a za účelom hodnotenia poistných rizík, ktoré v súvislosti s tým preberáme. Ak došlo k uzatvoreniu zmluvy, spracúvame takéto osobné údaje s cieľom plnenia zmluvného vzťahu, napr. s cieľom vystavenia poistky alebo inkasovania poistného. Pri škodovej udalosti potrebujeme informácie o vzniknutej škode, aby sme mohli skontrolovať, či došlo k poistnej udalosti a určiť výšku poistného plnenia. Uzatvorenie poistnej zmluvy a ani plnenie z nej sa bez spracúvania Vašich osobných údajov nezaobíde.

Nad rámec uvedeného potrebujeme vaše osobné údaje k tvorbe štatistík, špecifických pre našu činnosť, napr. pri vývoji nových poistných taríf, alebo pri plnení zákonných požiadaviek. Využívame Vaše údaje pre posudzovanie celého zákazníckeho vzťahu, napr. pre poradenstvo ohľadne zmeny alebo doplnenie Vašej zmluvy, alebo pre komplexné poskytovanie informácií.

Právnym základom tohto spracúvania osobných údajov je čl. 6, ods. 1 b) GDPR. Ak potrebujeme získať tiež osobitné kategórie Vašich osobných údajov (napr. údaje o Vašom zdravotnom stave v čase pred uzatvorením poistnej zmluvy), zakladáme spracúvanie týchto osobných údajov na Vašom súhlase v zmysle čl. 9, ods. 2 a) v súvislosti s čl. 7 GDPR. Ak vytvárame z týchto kategórií osobných údajov štatistiky, zakladáme takéto spracúvanie osobných údajov na čl. 9, ods. 2 j) GDPR v súvislosti s § 27 BDSG.

Vaše osobné údaje spracúvame tiež s cieľom ochrany našich oprávnených záujmov, alebo oprávnených záujmov tretích strán (čl. 6, ods. 1 f) GDPR), a to najmä keď je to nevyhnutné:

  • na zaistenie bezpečnosti a prevádzky IT;
  • na prevenciu a objasňovanie trestných činov. Na tento účel využívame najmä dátové analýzy, ktoré nám umožňujú rozoznať indikátory poukazujúce na zneužívanie poistenia.

Okrem toho spracúvame Vaše osobné údaje tiež na splnenie našich právnych povinností, najmä regulačné požiadavky, povinnosť uchovávať záznamy, alebo našu povinnosť poskytovať radu. V týchto prípadoch je právnym základom spracovanie príslušnej zákonnej regulácie v súvislosti s čl. 6 ods. 1 c) GDPR.

Ak budeme plánovať spracúvanie Vašich osobných údajov s iným cieľom, než s cieľom uvedeným vyššie, budeme vás o tom informovať spôsobom a v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi.

Použitie Vašej e-mailovej adresy

Ak nám v rámci interakcií s nami poskytnete svoju e-mailovú adresu, uchováme ju a v prípade potreby ju použijeme na ďalšiu komunikáciu o danej zmluve, ak namietate proti tomuto použitiu.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Zaisťovateľ:

Poistné riziká, ktoré preberáme, sú poistené v špecifických poisťovacích inštitúciách (zaisťovniach). Na tento účel môže byť potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje a údaje o poistných udalostiach zaisťovateľovi, tak aby mohol sám posúdiť poistné riziko alebo poistnú udalosť. Okrem toho nám tak náš zaisťovateľ vďaka svojej odbornosti môže poskytnúť podporu pri hodnotení rizík, poistných plneniach, alebo hodnotení procesov. Vaše osobné údaje poskytujeme zaisťovateľovi iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie poistnej zmluvy uzatvorenej s Vami, alebo v rozsahu nevyhnutnom na ​​výkon našich oprávnených záujmov. Viac informácií o našom zaisťovateľovi si môžete vyžiadať na kontaktných údajoch uvedených vyššie.

Sprostredkovatelia:

Ak sú Vám poskytované naše služby súvisiace s Vašou poistnou zmluvou prostredníctvom sprostredkovateľa, bude tento sprostredkovateľ spracúvať údaje uvedené v zmluvných formulároch, poistnej zmluve a údaje súvisiace s poistnými udalosťami v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy. Vaše osobné údaje poskytujeme tiež sprostredkovateľom, ktorí vykonávajú činnosť pre Vás, a to s cieľom poskytovania podpory a poradenstva v súvislosti s Vašim poistením a iných finančných služieb. Sprostredkovateľom v tomto zmysle myslíme nielen jednotlivé fyzické osoby, ale aj sprostredkovateľské a poradenské spoločnosti s ktorými títo sprostredkovatelia spolupracujú alebo sú nimi odmeňovaní (napr. HonorarKonzept GmbH, Göttingen (Servisná spoločnosť pre sprostredkovateľov.)

Externí poskytovatelia služieb:

Na splnenie našich zmluvných aj zákonných povinností môžeme využívať externých poskytovateľov služieb. Zoznam externých poskytovateľov služieb môžete nájsť na našich webových stránkach https://www.mylife-leben.de/linkliste.

Další príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tiež ďalším príjemcom, ako napríklad úradom v rámci plnenia našich zákonných oznamovacích povinností (napr. Úradom sociálneho zabezpečenia, daňovým úradom alebo orgánom činným v trestnom konaní, príp. orgánom dohľadu).

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje vymažeme hneď, ako už nebudú nevyhnutné na vyššie uvedené účely. Osobné údaje sa môžu uchovávať po dobu, po ktorú je možné voči nám uplatniť nárok (teda po dobu uplynutia zákonnej premlčacej doby). Ďalej uchovávame Vaše osobné údaje po dobu vyžadovanú zákonom. Takéto povinnosti nám môžu vyplývať najmä z Nemeckého Obchodného Zákonníka, daňových zákonov alebo právnych predpisov upravujúcich prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V týchto prípadoch dosahuje doba uchovávania údajov až 10 rokov.

Práva súvisiace so spracúvaním údajov

Môžete si vyžiadať informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to na vyššie uvedenej adrese. Okrem toho za určitých okolností môžete požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich údajov. Môžete tiež požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov alebo neprenosnosť osobných údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s priamym marketingom.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje s cieľom ochrany našich oprávnených záujmov, môžete z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie namietať proti takému spracúvaniu.

Právo na sťažnosť

S Vašimi sťažnosťami máte možnosť obrátiť sa na vyššie uvedenú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov alebo na príslušný orgán dohľadu, ktorým je v našom prípade:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Pokiaľ poskytujeme osobné údaje poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), bude tento prenos vykonaný len za podmienky, že táto tretia krajina bola Komisiou EÚ potvrdená ako spĺňajúca primeranú úroveň ochrany osobných údajov alebo ak poskytuje iné vhodné záruky ochrany osobných údajov (napr. záväzné podnikové pravidlá ochrany osobných údajov alebo štandardné EÚ doložky o ochrane osobných údajov). Detailné informácie k tejto téme a k úrovni ochrany osobných údajov našimi poskytovateľmi služieb v tretích krajinách nájdete na https://www.mylife-leben.de/linkliste alebo si ich môžete vyžiadať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

Informácie o používaní cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve internetových stránok. Tieto stránky používajú iba technické (nevyhnutné) cookies, ktoré potrebujeme na to, aby naše stránky správne fungovali a aby sme predchádzali ich preťaženiu. S ukladaním týchto cookies súborov nie je vyžadovaný predchádzajúci súhlas užívateľa.